I. Dodanie produktov

1.Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať Kupujúcemu tovar, alebo službu v lehote najneskôr do 3 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle čl. II, bod 2, týchto VOP. Lehota kedy Predávajúci tovar, alebo službu expeduje sú maximálne  3 pracovné dni odo dňa odoslania objednávky Kupujúcim, v zmysle čl. II, bod 2, týchto VOP

1.1.Predávajúci je povinný dodať produkt Kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke, a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre dané produkty prípadne služby.

2.Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená Kupujúcim v objednávke.

3.Dodanie produktu Predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám Kupujúceho (alebo Kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu).

4.Dodanie produktu je uskutočnené jeho prevzatím Kupujúcim (alebo Kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu).

áklady, a len v prípade ak stým Kupujúci súhlasí.

II. Prevzatie produktu

1.Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na Kupujúceho,  jeho riadnym prevzatím, pričom nezáleží na tom, či Kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej / splnomocnenej tretej osoby.

2.Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom doručenia a riadneho prevzatia tovaru, alebo služby Kupujúcim.

2.1.Kupujúci má okrem iného právo neprevziať dodaný produkt od dopravcu, najmä pokiaľ je dodaná vec iného typu alebo v prípadoch /uvedený výpočet je len demonštratívny, a nedotýka sa ďalších práv Kupujúceho neprevziať dodaný produkt/:

a) dodania veci, ktorá je v rozpore s uzavretou kúpnou zmluvou (inej alebo poškodenej veci),

b) dodania veci v poškodenom obale alebo,

c) dodaní veci bez príslušných dokladov.

2.2.Pokiaľ dôjde k dodaniu veci Kupujúcemu podľa písm. a) bodu 2.1 tohto článku, má Kupujúci okrem iného právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal vec v súlade s dohodnutými podmienkami v kúpnej zmluve, a to buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

III. Prepravné – spôsoby dopravy produktov a cena za ich dopravu 

1.Prepravné náklady Predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu uvedeného na internetovej stránke. Formy dopravy sú uvedené v čl. VII bod 2.1. a nasl.,  týchto VOP, pričom ceny za uvedené formy dopráv sú uvedené v čl. VII bod 2.2. a nasl., týchto VOP.

2. Spôsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktov:

2.1. Formy Dopravy:

2.1.1. Osobný odber, Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava 0,00€

2.1.2. Dovoz tovaru v Bratislave cena 5,00 €